Wydarzyło się coś ważnego?

Kontakt

Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Dane kontaktowe

Sekretariat

Recepcja Radia Kolor jest czynna w dni robocze między 9:00 a 17:30.

Tel.: 222 562 522
E-mail: sekretariat@radiokolor.pl

Adres do korespondencji

Radio Kolor 103 FM
ul. Narbutta 41/43
02-536 Warszawa

Studio

Tel.: 508 999 103
E-mail: radiokolor@radiokolor.pl

Newsroom

Tel.: 222 562 532
E-mail: info@radiokolor.pl

Biuro reklamy

Tel.: 222 562 540
E-mail: reklama@radiokolor.pl

MFM Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000035151
NIP: 526-020-40-21
Regon: 012596970
Kapitał zakładowy: 4 154 250,00

Impact Media Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000133640
NIP: 781-17-94-807
Regon: 634400042
Kapitał zakładowy: 637 500,00

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji:

 1. Administratorem danych Kandydata jest Impact Media Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ulicy Narbutta 41/43.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, dane do kontaktu: recepcja@radiokolor.pl, z którym można się kontaktować w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych Kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy:  art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator  będzie przetwarzał dane osobowe Kandydata, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli Kandydat wyrazi na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda Kandydata na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Dane Kandydata zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Kandydata zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane Kandydata będą wykorzystywane przez 2 lata.
 5. Kandydat ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • poprawiania swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 1. Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Nowa aplikacja mobilna RadiaKolor

Nadawcą programu Radia Kolor jest spółka MFM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ulicy Narbutta 41/43, reprezentowana przez Prezes Zarządu – Alinę Ewę Strześniewską. Kontakt e-mail: recepcja@radiokolor.pl
Udziałowcami spółki MFM Sp. z o.o. są Alina Ewa Strześniewska oraz Paweł Obrębski.
Beneficjentem rzeczywistym spółki MFM Sp. z o.o. jest Alina Ewa Strześniewska. 
MFM Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
Organem właściwym w sprawach regulacji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Daj nam znać!

Coś ciekawego wydarzyło się w Warszawie lub okolicach? 
Warto nagłośnić ciekawą inicjatywę? Może urzędnicy się nie popisali? 

Poinformuj o tym dziennikarzy Radia Kolor! 
Z przyjemnością zajmiemy się Twoim tematem.
W razie potrzeby – gwarantujemy anonimowość.