Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 508 999 103

Napisz do nas

Włącz radio

Studio 103

Procedura wydania karty pobytu

Dodano: 2021-06-08 09:34:00
fot. artykuł sponsorowany
fot. artykuł sponsorowany

Jeżeli jesteś małżonkiem obywatela UE, nie posiadasz obywatelstwa państwa członkowskiego UE i planujesz pobyt na terytorium RP dłuższy niż 3 miesiące, prawdopodobnie ciąży na Tobie obowiązek uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE.


Uwaga! Niewywiązanie się z obowiązku uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny.

Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, jeżeli jego pobyt na terytorium RP trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Niniejsza procedura dotyczy:

1) małżonka obywatela UE/EOG/Szwajcarii, który sam nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii.

2) zstępnego obywatela UE/EO/Szwajcarii lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na tego obywatela lub jego małżonka, który sam nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii.

3) wstępnego obywatela UE/EOG/Szwajcarii lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu tego obywatela lub jego małżonka, który sam nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii.

Uwaga! Niniejsza procedura nie dotyczy członków rodzin obywateli polskich, którzy legalizują swój pobyt na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach.

Gdzie powinienem złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE cudzoziemiec składa osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nadmienić należy, że wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wskazany wniosek, w przypadku Cudzoziemca przebywającego w Warszawie, powinien zostać złożony osobiście w Oddziale Obsługi Klienta przy ul. Marszałkowskiej 3/5, antresola, stanowisko 21 (należy pobrać bilet z literą I. Godziny przyjęć: 10:00-17:30 (poniedziałek), 8:00-15:00 (wtorek - piątek).

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Poniżej przedstawiono standardowy wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Należy jednak mieć na uwadze, że lista ma charakter modelowy i może się różnić, w zależności od sytuacji prawnej w jakiej znajduje się Cudzoziemiec. Niekiedy Urząd wymaga złożenia dodatkowych dokumentów lub pisemnych wyjaśnień.

● wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE,

● dokument podróży cudzoziemca (1 kopia wszystkich zapisanych stron),

● 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy – szczegółowe wymagania dotyczące zdjęć zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu,

● zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

● oświadczenie o dacie ostatniego przekroczenia granicy – wzór oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej urzędu,

w przypadku gdy członkiem rodziny niebędącym obywatelem UE jest małżonek - należy dostarczyć dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),

w przypadku gdy członkiem rodziny niebędącym obywatelem UE jest zstępny - należy dostarczyć dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),

w przypadku gdy członkiem rodziny niebędącym obywatelem UE jest wstępny - należy dostarczyć dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

Uwaga! Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się niezwłocznie zaświadczenie złożenia wniosku o wydanie Karty Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE.

Ile wynosi opłata od wniosku?

Uwaga! Proces uzyskania karty pobytu cudzoziemca - członka rodziny obywatela UE jest bezpłatny.

Wedle ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011r. Nr 92, poz. 532) w powyższych sprawach nie pobiera się opłat.

Ponadto, Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie wymaga także uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych.

Czy w przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje mi odwołanie?

Od decyzji odmownej strona może złożyć odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, które składa się za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jak długo będę czekać na wydanie karty?

Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub też w tym terminie odmawia się jej wydania. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim procedura trwa zwykle około 2 miesięcy.

Mając powyższe na uwadze, proces uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE trwa stosunkowo krótko. Karta legalizuje pobyt Cudzoziemca na terytorium RP oraz umożliwia mu legalne wykonywanie pracy.

Podkreślenia również wymaga, że karta jest zazwyczaj ważna 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu jest krótszy niż 5 lat – ważność dokumentu pokrywa się z okresu zamierzonego pobytu.

Należy mieć jednak na uwadze, że każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, tym samym lista wymaganych dokumentów może się różnić, w zależności od sytuacji prawnej Wnioskodawcy. Nadto, konieczne jest również ustalenie, czy Cudzoziemiec spełnia warunki do ubiegania się o kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Mając na uwadze powyższe, przed złożeniem dokumentacji należy każdorazowo szczegółowo przeanalizować sytuację pobytową danego Cudzoziemca.

Artykuł opracowany we współpracy z EmployerPoland - specjalistami od przepisów związanych z zatrudnianiem obcokrajowców w Warszawie, oraz innych miastach na terytorium Polski.

Bibliografia:

1) https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/karta-pobytu-czlonka-rodziny-obywatela-ue,

2) https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/wymagane-formalnosci/czlonkowie-rodziny-obywatela-ue-niebedacy-obywatelami-ue/karta-pobytu-czlonka-rodziny-obywatela-ue/

3) ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1525),

4) J. Chlebny (red.), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2020, źródło: Legalis,

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017r., poz. 1969).

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.12.2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin. (Dz. U. 2020 poz. 2442),

7) https://www.cpd.mswia.gov.pl/dokumenty/karta-pobytu-czlonka-rodziny-obywatela-ue/.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Podziel się:

netgraf.pl
Request Object ( [_requested_with:protected] => [_method:protected] => GET [_protocol:protected] => HTTPS [_referrer:protected] => [_route:protected] => Route Object ( [_callback:protected] => [_uri:protected] => polecamy/r// [_host:protected] => [_regex:protected] => Array ( [title] => .* ) [_defaults:protected] => Array ( [directory] => recommend [controller] => recommend [action] => show ) [_route_regex:protected] => #^polecamy/r/(?P<id>[^/.,;?\n]++)/(?P<title>.*)$#uD ) [_response:protected] => Response Object ( [_status:protected] => 200 [_header:protected] => Http_Header Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] => [_cookies:protected] => Array ( ) [_protocol:protected] => HTTPS ) [_header:protected] => Http_Header Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] => [_directory:protected] => recommend [_controller:protected] => recommend [_action:protected] => show [_uri:protected] => polecamy/r/520/procedura-wydania-karty-pobytu [_external:protected] => [_params:protected] => Array ( [id] => 520 [title] => procedura-wydania-karty-pobytu [uri] => polecamy/r/520/procedura-wydania-karty-pobytu [route] => Route Object ( [_callback:protected] => [_uri:protected] => polecamy/r/<id>/<title> [_host:protected] => [_regex:protected] => Array ( [title] => .* ) [_defaults:protected] => Array ( [directory] => recommend [controller] => recommend [action] => show ) [_route_regex:protected] => #^polecamy/r/(?P<id>[^/.,;?\n]++)/(?P<title>.*)$#uD ) ) [_get:protected] => Array ( ) [_post:protected] => Array ( ) [_cookies:protected] => Array ( ) [_client:protected] => Request_Client_Internal Object ( [_previous_environment:protected] => [_cache:protected] => [_allow_private_cache:protected] => [_request_time:protected] => [_response_time:protected] => 1686113621 ) ) </div> </body> </html>