Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 222 562 562

Napisz do nas

Włącz radio

Kolorszop

Regulamin Plebiscytu Grube Ryby 2019

Dodano: 24.04.2018

 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU "GRUBE RYBY 2019" ORAZ KONKURSU
Warszawa, 10 maja 2019 r.

§ 1

Założenia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Plebiscycie „Grube Ryby 2019” (zwanym dalej „Plebiscytem”).

2. Organizatorem Plebiscytu jest Impact Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-536), przy ul. Narbutta 41/43, NIP: 781¬17¬94¬807, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000133640 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Plebiscyt zostanie ogłoszony na antenie Radia Kolor 103 FM oraz na stronie www.radiokolor.pl

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu.

5. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszelkich postanowień Regulaminu. 

6. Udział w Plebiscycie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie, z wyłączeniem pracowników i współpracowników Organizatora oraz osób wobec nich najbliższych.

7. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 13.05.2019 r. i kończy w dniu 3 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00. 

§2

Zasady Plebiscytu

1.Organizator ustala 6 następujących kategorii Plebiscytu:

1.1. „Gruba Ryba za przebojowy głos”

1.2. „Gruba Ryba za życie ze smakiem”

1.3. „Gruba Ryba za największe serce”

1.4. „Gruba Ryba w sieci”

1.5. „Gruba Ryba w formie”

1.6. „Kobieta Koloru” 

2. W każdej z powyższych kategorii z wyłączeniem kategorii „Kobieta Koloru” Organizator wskaże po 5 osób nominowanych. 

3. Laureatami poszczególnych kategorii 1.1 - 1.5 zostaną osoby, które otrzymają największą liczbę głosów Uczestników.

4. Kategoria 1.6. „Kobieta Koloru”  jest kategorią specjalną, w której Organizator nominuje tylko jedną osobę, bez przeprowadzania głosowania przez Uczestników.

5. Nominacje w kategoriach 1.1. – 1.5. zostaną ogłoszone na stronie internetowej Plebiscytu www.radiokolor.pl  (zwaną dalej „stroną Plebiscytu”).

6. Lista wszystkich laureatów poszczególnych kategorii (łącznie 6 zwycięzców) zostanie ogłoszona podczas Gali Urodzinowej Radia Kolor, która odbędzie się w dniu 07.06.2019 r. w Klubie Mała Warszawa w Warszawie oraz na stronie Plebiscytu.

§ 3

Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które  oddadzą głos na stronie Plebiscytu (www.radiokolor.pl),  zaakceptowały Regulamin i oddały głos lub głosy na osoby nominowane poprzez kliknięcie przycisku „GŁOSUJ” pod wybraną kandydaturą lub kandydaturami.

 2. Głosowanie odbywa się wyłącznie na stronie internetowej Plebiscytu w okresie od 013.05.2019 r. do 03.06.2019 r. 

3. Prawidłowe głosowanie polega na:

a) zaakceptowaniu Regulaminu;

b) kliknięciu przycisku „GŁOSUJ” pod jedną wybraną osobą nominowaną w danej kategorii,  przy czym można oddać głosy na więcej niż jedną kategorię;

c) przestrzeganiu częstotliwości oddawania głosów, która ogranicza Uczestnika do głosowania raz na 24 godziny na jednego z nominowanych w każdej z 5 kategorii, czyli Uczestnik codziennie może oddać maksymalnie 5 głosów (po jednym na kandydatów w kategoriach 1.1-1.5)

 § 4

Zasady uczestnictwa w Konkursie „Gala Urodzinowa”

1.Dodatkowo Uczestnik może wziąć udział w Konkursie  „Gala Urodzinowa” (zwanym dalej „Konkurs”). Aby wziąć w nim udział należy:

a) zaakceptować Regulamin;

b) po kliknięciu przycisku „GŁOSUJ” wypełnić formularz, który pojawi się na ekranie podając adres e-mail, oraz uzasadnienie oddania głosu na danego kandydata.

2. Spośród wszystkich uzasadnień nadesłanych przez Uczestników, o których mowa w pkt. 1 c) powyżej, Komisja Organizatora wybierze  5 najciekawszych argumentacji, a każdego z ich autorów nagrodzi  zaproszeniem dla dwóch osób na Galę Urodzinową Radia Kolor, która odbędzie się w dniu 07.06.2019 r. w Klubie Mała Warszawa.


3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, a głosy oddane bez wypełnienia danych osobowych wraz z uzasadnieniem są ważne. 

§ 5

Rozstrzygnięcie Plebiscytu

1.Osoba nominowana, która otrzyma najwięcej głosów od Uczestników Plebiscytu w swojej kategorii  zostanie laureatem danej kategorii.

2. Wyjątek stanowi kategoria „Kobieta Koloru”, której laureata wybierze Komisja Organizatora. 

3. Wszyscy laureaci zostaną uhonorowani statuetkami „Grube Ryby 2019", które zostaną wręczone w trakcie uroczystej Gali Urodzinowej Radia Kolor.

4. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba nominowana w danej kategorii otrzyma identyczną, największą liczbę głosów, statuetki „Grube Ryby” zostaną przyznane im wszystkim. 

 § 6


Komisja Organizatora


Celem zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu oraz Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny uzasadnień nadsyłanych przez Uczestników w ramach Konkursu, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji Organizatora wejdzie 5 osób wskazanych przez Prezesa Zarządu Impact Media Sp. z o.o.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.Plebiscyt „Grube Ryby 2019”  oraz Konkurs „Gala Urodzinowa” nie są grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

2. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora przy ul. Narbutta 41/43, (02-536) Warszawa oraz na stronie internetowej Plebiscytu i obowiązuje od momentu jego zamieszczenia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą  których Uczestnicy głosowania biorą udział w Plebiscycie oraz sposoby ich konfiguracji, a także za problemy z dostępem do sieci, bądź serwisu Plebiscytu.

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.

5. Plebiscyt i Konkurs mogą być prowadzone tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu lub Konkursu należy przesyłać listownie na adres: Impact Media Sp. z o.o., 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 41/43, w terminie do dnia 03 czerwca 2019 r.

7. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty od daty otrzymania.

8. Organizator przetwarza dane osobowe osób biorących udział w Konkursie dla celów organizacji Plebiscytu oraz wydania przyznanej nagrody, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

10. Uczestnik biorąc udział w Konkursie automatycznie zezwala na upublicznienie treści swojego uzasadnienia poprzez zamieszczenie go na stronie www.radiokolor.pl lub odczytanie na antenie Radia Kolor.

Podziel się:

netgraf.pl