Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 508 999 103

Napisz do nas

Włącz radio

Studio 103

Warszawskie sądy szukają kandydatów na ławników. Jak się zgłosić?

Dodano: 2023-06-08 09:00:00
Tagi: Sąd ławnicy
fot. pixabay
fot. pixabay

Trwa nabór na ławników w kadencji 2024-2027. Sądy powszechne poszukują w Warszawie aż 597 ławników. Jakie wymagania trzeba spełnić i jak się zgłosić? 

Warszawskie sądy poszukują ławników. By pełnić tak odpowiedzialną funkcję, trzeba posiadać polskie obywatelstwo. Ławnikami mogą zostać tylko osoby korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o nieskazitelnym charakterze, które są w wieku 30-70 lat, są zatrudnione, prowadzą działalność gospodarczą lub mieszkają w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Ponadto ławnikami powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ze względu na stan zdrowia są zdolne do pełnienia obowiązków ławnika. W przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy dodatkowo powinny wykazać się szczególną znajomością praw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem? 

Na ławników zgłosić nie mogą się osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa, a także radni dzielnic m.st. Warszawy.

Jak się zgłosić? 

Swoje zgłoszenie należy skierować do rady miasta, kandydatów zgłaszają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Warszawy. Zgłaszać można się do 30 czerwca 2023 roku. Można zrobić to za pośrednictwem poczty wysłanej na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego”) lub bezpośrednio w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. 2009 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Jakie dokumenty trzeba przygotować? 

 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Które sądy potrzebują ławników?

 • Sąd Okręgowy w Warszawie – 217 ławników,
 • Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 20 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie – 8 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie – 8 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 40 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie – 8 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie – 8 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 22 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – 16 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 76 ławników,
 • Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – 121 ławników,
 • Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 10 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie – 12 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 20 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie – 6 ławników,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 5 ławników.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 443-05-84, 443-05-99, 443-05-96, 443-05-97, 443-05-80.

Podziel się:

netgraf.pl
Request Object ( [_requested_with:protected] => [_method:protected] => GET [_protocol:protected] => HTTP [_referrer:protected] => [_route:protected] => Route Object ( [_callback:protected] => [_uri:protected] => wiadomosci/n// [_host:protected] => [_regex:protected] => Array ( [title] => .* ) [_defaults:protected] => Array ( [directory] => news [controller] => news [action] => show ) [_route_regex:protected] => #^wiadomosci/n/(?P<id>[^/.,;?\n]++)/(?P<title>.*)$#uD ) [_response:protected] => Response Object ( [_status:protected] => 200 [_header:protected] => Http_Header Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] => [_cookies:protected] => Array ( ) [_protocol:protected] => HTTP ) [_header:protected] => Http_Header Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] => [_directory:protected] => news [_controller:protected] => news [_action:protected] => show [_uri:protected] => wiadomosci/n/12775/warszawskie-sady-szukaja-kandydatow-na-lawnikow-jak-sie-zglosic [_external:protected] => [_params:protected] => Array ( [id] => 12775 [title] => warszawskie-sady-szukaja-kandydatow-na-lawnikow-jak-sie-zglosic [uri] => wiadomosci/n/12775/warszawskie-sady-szukaja-kandydatow-na-lawnikow-jak-sie-zglosic [route] => Route Object ( [_callback:protected] => [_uri:protected] => wiadomosci/n/<id>/<title> [_host:protected] => [_regex:protected] => Array ( [title] => .* ) [_defaults:protected] => Array ( [directory] => news [controller] => news [action] => show ) [_route_regex:protected] => #^wiadomosci/n/(?P<id>[^/.,;?\n]++)/(?P<title>.*)$#uD ) ) [_get:protected] => Array ( ) [_post:protected] => Array ( ) [_cookies:protected] => Array ( ) [_client:protected] => Request_Client_Internal Object ( [_previous_environment:protected] => [_cache:protected] => [_allow_private_cache:protected] => [_request_time:protected] => [_response_time:protected] => 1695696333 ) ) </div> </body> </html>