Włącz radio

Słuchaj nas na 103 FM

Zadzwoń do studia: 508 999 103

Napisz do nas

Włącz radio

Studio 103

Kontakt

Adres do korespondencji

Radio Kolor 103 FM
ul. Narbutta 41/43
02-536 Warszawa

Studio

Tel.: 508 999 103
E-mail: [email protected]

Sekretariat

Recepcja Radia Kolor jest czynna w dni robocze między 9:00 a 18:00.

Tel.: 222 562 522
fax.: 222 562 523
E-mail: [email protected]

Newsroom

Tel.: 222 562 532
E-mail: [email protected]

Biuro Reklamy

Tel.: 222 562 540
fax.: 222 562 523
E-mail: [email protected]

MFM Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000035151
NIP: 526-020-40-21
Regon: 012596970
Kapitał zakładowy: 4 154 250,00

Impact Media Sp. z o. o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000133640
NIP: 781-17-94-807
Regon: 634400042
Kapitał zakładowy: 250 000,00
Nadawcą programu Radia Kolor jest spółka MFM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ulicy Narbutta 41/43, reprezentowana przez Prezes Zarządu - Alinę Ewę Strześniewską. Kontakt e-mail: [email protected]
Udziałowcami spółki MFM Sp. z o.o. są Alina Ewa Strześniewska oraz Paweł Obrębski.
Beneficjentem rzeczywistym spółki MFM Sp. z o.o. jest Alina Ewa Strześniewska. 
MFM Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
Organem właściwym w sprawach regulacji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji:

 1. Administratorem danych Kandydata jest Impact Media Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (02-536) przy ulicy Narbutta 41/43.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, dane do kontaktu: [email protected], z którym można się kontaktować w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych Kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy:  art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator  będzie przetwarzał dane osobowe Kandydata, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli Kandydat wyrazi na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda Kandydata na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Dane Kandydata zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Kandydata zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane Kandydata będą wykorzystywane przez 2 lata.
 5. Kandydat ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • poprawiania swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 1. Podanie przez Kandydata danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
netgraf.pl
Request Object ( [_requested_with:protected] => [_method:protected] => GET [_protocol:protected] => http [_referrer:protected] => [_route:protected] => Route Object ( [_callback:protected] => [_uri:protected] => page/(/) [_host:protected] => [_regex:protected] => Array ( [page_num] => [0-9]+ ) [_defaults:protected] => Array ( [directory] => page [controller] => page [action] => show [page_num] => 1 [content_only] => 0 ) [_route_regex:protected] => #^page/(?P[^/.,;?\n]++)(?:/(?P[0-9]+))?$#uD ) [_response:protected] => Response Object ( [_status:protected] => 200 [_header:protected] => Http_Header Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] => [_cookies:protected] => Array ( ) [_protocol:protected] => http ) [_header:protected] => Http_Header Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( ) ) [_body:protected] => [_directory:protected] => page [_controller:protected] => page [_action:protected] => show [_uri:protected] => page/15 [_external:protected] => [_params:protected] => Array ( [id] => 15 [page_num] => 1 [content_only] => 0 [uri] => page/15 [route] => Route Object ( [_callback:protected] => [_uri:protected] => page/(/) [_host:protected] => [_regex:protected] => Array ( [page_num] => [0-9]+ ) [_defaults:protected] => Array ( [directory] => page [controller] => page [action] => show [page_num] => 1 [content_only] => 0 ) [_route_regex:protected] => #^page/(?P[^/.,;?\n]++)(?:/(?P[0-9]+))?$#uD ) ) [_get:protected] => [_post:protected] => [_cookies:protected] => Array ( ) [_client:protected] => Request_Client_Internal Object ( [_previous_environment:protected] => [_cache:protected] => [_allow_private_cache:protected] => [_request_time:protected] => [_response_time:protected] => 1695743035 ) )